Oceny pojazdow zabytkowych

Definicję pojazdu zabytkowego podaje ustawa Prawo o ruchu drogowym. W myśl tej ustawy, pojazdem zabytkowym jest pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w centralnej ewidencji dóbr kultury.

Jest to definicja niezbyt jasna i dla jasności należy wskazać, że pojazd zabytkowy powinien:

  • mieć co najmniej 25 lat,
  • być nieprodukowany (w modelu) od lat 15,
  • posiadać minimum 75 proc. zachowanych oryginalnych części (w tym główne podzespoły).

Pojazd poniżej 25 lat również w niektórych przypadkach może być zarejestrowany jako pojazd zabytkowy, musi jednak posiadać jedną lub kilka z ustawowo wymienionych cech, takich jak posiadanie unikalnych rozwiązań konstrukcyjnych czy jest związany z istotnymi wydarzeniami historycznymi.

Taki pojazd powinien być opisany we wniosku (Karcie Ewidencyjne)j, zgodnie ze znajdującymi się tam rubrykami. Wypełnienie takiej karty wymaga wiedzy rzeczoznawcy samochodowego o zabytku oraz staranności w nanoszeniu informacji. "Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego", a jest akceptowana przez służby konserwatorskie najczęściej wtedy. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami - decyzję o podjęciu postępowania administracyjnego i umieszczeniu karty pojazdu w rejestrze lub centralnej ewidencji dóbr kultury podejmuje lokalny Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jeden z egzemplarzy Karty jest następnie przesłany do umieszczenia w Ośrodku Dokumentacji Zabytków (00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6), a wnioskujący posiadacz pojazdu otrzymuje potwierdzenie - uwierzytelnioną kopię decyzji o wpisaniu pojazdu jako dobra kultury do centralnego rejestru lub ewidencji zabytków w Polsce.

 

  Sporządzane oceny i opinie techniczne oraz inne dokumenty mogą zsostać wykorzystane do przedstawienia ich Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w celu wpisania pojazdu do ewidencji zabytków oraz w Stacji Kontroli Pojazdów dla potrzeb przeprowadzanego tam badania technicznego 'pojazdu zabytkowego'. Wydawane są również opinie stwierdzające historyczny charakter pojazdu, które mogą zostać przedłożone w towarzystwach ubezpieczeniowych. W szczególności wykonywane są następujące dokumenty:

  1. opinie mające na celu stwierdzenie czy pojazd spełnia kryteria 'pojazdu zabytkowego',
  2. "Karty ewidencyjne zabytków ruchomych techniki", zawierające szczegółowy opis pojazdu zabytkowego wraz z dokumentacją fotograficzną. Katy, wkładki do tych kart, a także dokumentacja fotograficzna (zdjęcia analogowe) wykonywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami,
  3. oceny techniczne zawierające szczegółowe dane techniczne pojazdu zabytkowego, niezbędne do jego zarejestrowania,
  4. oceny mające na celu stwierdzenie czy pojazd spełnia kryteria pojazdu unikatowego lub mającego szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji, w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych.
© 2010, Rzeczoznawstwo Samochodowe Mariusz Polakow.          Odwiedziło :